In geval van een reorganisatie gaat het om bedrijfsomstandigheden die aanleiding zijn voor het ontslag en spreekt men van een bedrijfseconomisch ontslag. Meestal gaat het in dit geval om de situatie waarbij de werkgever zich vanwege tegenvallende resultaten gehouden voelt om een of meer medewerkers te ontslaan. Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen gaat in principe om alle gevallen die geen betrekking hebben op de houding of het functioneren van de werknemer zelf.

Voor een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen moet op grond van de wet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Er moet sprake zijn van een bedrijfseconomische reden, het afspiegelingsbeginsel moet correct zijn toegepast en het moet onmogelijk zijn om de werknemer te herplaatsen.

De werkgever mag niet zelf overgaan tot ontslag, maar dient toestemming te verkrijgen van het UWV Werkbedrijf of de kantonrechter, deze zullen beoordelen of aan de voorwaarden is voldaan.

Inloggen        Aanmelden        Zaak aanmelden

Ahrends

Overige informatie

Onze samenwerkingspartners